Stanovy Canisterapie z.s.

Článek 1.

Název občanského sdružení: CANISTERAPIE, z.s.

Sídlo: 549 48 Studnice 77

 

Sdružení působí na území celé České republiky, členové sdružení mohou být rozděleni do organizačních jednotek - tzv. skupin. Každou skupinu vede vedoucí.

Článek 2.

 

Společnost CANISTERAPIE, z.s. je dobrovolným občanským sdružením. Sdružuje členy na základě společného zájmu.

Článek 3. - cíle

 

I. Cílem společnosti je:

Použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí - canisterapii. Dále podpora, rozvoj a popularizace canisterapie. Sdružení provádí zkoušky a testování psů a psovodů pouze u svých kmenových členů – tím je zajištěn maximální přehled o psovodech a psech a jejich aktivitách v oblasti canisterapie. Pro naplnění tohoto cíle provádí společnost zejména:

 • přípravu canisterapeutických psů a psovodů
 • zkoušení psů a psovodů a prověřování jejich vhodnosti k výkonům canisterapie
 • návštěvy canisterapeutických psů v ústavech a rodinách u lidí tělesně, mentálně nebo sociálně
 • hendikepovaných, dále pak u klientů z řad seniorů a zdravých spoluobčanů kteří z jakéhokoli důvodu canisterapeutickou pomoc potřebují.
 • konzultace k výcviku canisterapeutických psů
 • pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětová činnost

II. Při své činnosti spolupracuje sdružení s jinými subjekty majícími obdobné cíle, jakož i státními institucemi, obcemi a dalšími organizacemi.

 

III. Při své činnosti se společnost řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

IV. Společnost hájí a na veřejnosti zastupuje zájmy svých členů.

Článek 4. - členství

 

I. Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami, směrnicemi a cíly spolku a chce se aktivně podílet na jeho činnosti.

 

II. Vznik členství

Členství ve sdružení vzniká doručením podepsané přihlášky do sídla spolku a doručením členského příspěvku na účet spolku.

III. Zánik členství

Členství zaniká:

 • úmrtím fyzické osoby
 • zánikem právnické osoby
 • vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o vystoupení do sídla spolku
 • zrušením členství

 

IV. Dočasné přerušení členství

Členství může být dočasně přerušeno po dobu kratší než jeden rok, v tomto případě zkoušky není nutné opakovat. Písemný návrh na přerušení musí být doručen do sídla spolku poštou, písemně odsouhlasen předsedou a zaslán poštou zpět. Důvody přerušení:

 • zdravotní stav psa nebo psovoda neumožňuje vykonávat canisterapii
 • závažné rodinné důvody

 

V. Zrušení členství

Členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva z důvodů:

 • závažného porušení nebo neplnění povinností člena
 • jednání člena vážným způsobem poškozuje dobré jméno a zájmy spolku
 • nezájmu o činnost sdružení trvajícího déle než dva roky

O zrušení členství rozhoduje Předsednictvo z.s. hlasováním (2/3 většina je pro – návrh byl odsouhlasen). O průběhu a výsledku hlasování je vedena písemná evidence včetně podpisů hlasujících. Tuto evidenci vede předseda spolku nebo další jím pověřený člen.

 

VI. Čestné členství

Čestní členové sdružení mohou být jmenováni z řad zasloužilých členů spolku, dále pak osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíly sdružení, podporují je a to bez práva volit a být voleni. Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky

Článek 5. - práva a povinnosti členů

I. Práva členů:

 • podílet se na činnosti
 • od 18 let volit a být volen do orgánů spolku
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
 • získávat informace o činnosti od orgánů spolku a jejich členů
 • účastnit se školení, která organizace připravuje
 • dostávat podporu orgánů a členů sdružení pro činnosti k plnění cílů organizace

 

II.  Povinnosti členů:

 • dodržovat stanovy a směrnice sdružení, svůj souhlas se směrnicemi stvrdit podpisem jejich tištěné podoby
 • v rámci svých schopností a možností se podílet na naplňování cílů spolku
 • propagovat sdružení a jeho činnost
 • pravidelně platit členské příspěvky
 • o své činnost v oblasti canisterapie pravidelně informovat vedoucí skupiny
 • získávat sponzorské, materiální a finanční dary, s jejich výší seznámit neprodleně představenstvo spolku

 

Článek 6. - orgány

 

I. Valná hromada

 • je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů
 • valnou hromadu svolává představenstvo, a to nejméně jednou za rok
 • na žádost nejméně 1/3 členů je představenstvo povinno svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 6 týdnů od písemného podání žádosti
 • o konání valné hromady informuje představenstvo všechny členy spolku nejméně 4 týdny před termínem konání valné hromady, a to vždy písemnou pozvánkou. Případně, jestli si člen požádá, může se mu pozvánka zaslat elektronickou poštou (e-mail) nebo sms zprávou.
 • valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti 1/3 členů.

 

Valné hromadě náleží:

 • volit a odvolávat členy představenstva a členy revizní komise 2/3 většinou přítomných členů
 • projednávat a schvalovat zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise spolku
 • schvalovat stanovy a směrnice a změny stanov a směrnic 2/3 většinou přítomných členů
 • rozhodovat o zrušení sdružení 2/3 většinou přítomných členů

Není-li uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou přítomných členů.

II. Představenstvo

 • řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami v souladu s usneseními valné hromady a stanovami a naplňováním cílů spolkuPředstavenstvo má nejméně 5 členů a skládá se z předsedy a místopředsedy sdružení, dále pak pokladníka, hospodáře, či jiného zvoleného člena představenstva a případně vedoucích skupin. Předseda, místopředseda a vedoucí skupin jsou zároveň statutárními zástupci organizace, o této funkci se prokazují dokladem vystaveným na jejich funkční období.
 • jednání představenstva svolává předseda spolku nebo kterýkoli ze členů představenstva podle potřeby, nejméně však 1x do roka
 • je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů představenstva. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy spolku.
 • do všech funkcí jsou navržení členové voleni na období 2 let.
 • klesne-li počet členů představenstva mezi dvěmi valnými hromadami pod 5, svolá představenstvo valnou hromadu ve lhůtě do 6 týdnů, ode dne kdy tato skutečnost nastala.
 • všichni členové představenstva mohou být ze své funkce odvoláni, pokud závažným způsobem poruší stanovy nebo neplní své funkce, o odvolání rozhoduje valná hromada 2/3 většinou.
 • všechny smlouvy, dokumenty, účty, žádosti o granty a vůbec veškeré písemnosti musejí podepisovat alespoň 2 členové představenstva.

 

 

           

Představenstvu náleží:

 • svolávat jednání valné hromady
 • připravovat podklady pro jednání valné hromady
 • zpracovávat zprávu o činnosti spolku
 • volit ze svého středu předsedu, místopředsedu a jmenovat pokladníka, hospodáře a jiného člena představenstva
 • spravovat majetek spolku
 • rozhodovat o zrušení členství

           

III. Předseda

 • jedná jménem sdružení navenek i před úřady a podepisuje dokumenty v rámci působnosti představenstva (nebo tímto úkonem pověří jiného člena představenstva)
 • řídí jednání představenstva
 • má na starosti členskou základnu organizace, vydává průkazky a certifikáty, eviduje přihlášky (těmito úkoly může pověřit jiného člena představenstva)
 • pokud není sdružení děleno na skupiny, zastává funkce jmenované jinak u vedoucího skupiny nebo jimi pověří jinou osobu

           

IV. Místopředseda

 • jedná jménem sdružení navenek i před úřady a podepisuje dokumenty v rámci působnosti představenstva (nebo tímto úkonem pověří jiného člena představenstva)
 • místopředseda jedná za sdružení samostatně
 • řídí jednání představenstva v době nepřítomnosti předsedy

           

V. Vedoucí skupiny

 • jedná jménem skupiny samostatně navenek i před úřady a podepisuje dokumenty v rámci působnosti své fukce
 • jménem svých členů žádá na příslušných orgánech oproštění poplatků za psa vykonávajícího canisterapii
 • shromažďuje informace od členů týkající se jejich práce v canisterapii a tyto výsledky prezentuje
 • vedoucí skupiny může být ze své funkce odvolán pokud závažným způsobem poruší stanovy nebo neplní svou funkci, o odvolání rozhoduje valná hromada 2/3 většinou.

VI. Pokladník

 • spravuje finanční záležitosti spolku
 • vede účetnictví společnosti
 • zpracovává zprávu o hospodaření společnosti za uplynulé účetní období, se zprávou o hospodaření seznamuje členskou základnu na Valné hromadě.
 • rozhoduje o výdajích do 3 000,- Kč
 • vede evidenci sponzorských darů získaných členy

 

VII. Hospodář

 • spravuje společný majetek
 • zapisuje a odepisuje věcný majetek spolku

 

VIII. Člen představenstva

 • plní úkoly zadané předsedou nebo místopředsedou

IX. Revizní komise

 • dohlíží na hospodaření společnosti, jejích orgánů a organizačních jednotek, a to zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov a případných ostatních vnitřních předpisů spolku
 • o svých zjištěních informuje představenstvo a valnou hromadu
 • je nejméně tříčlenná
 • ze svého středu si volí předsedu revizní komise
 • jednání revizní komise svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok
 • členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu
 • v případě, že počet členů revizní komise klesne v době mezi dvěmi valnými hromadami pod tři, volí na dobu do konání nejbližší valné hromady chybějící členy revizní komise představenstvo

Článek 7. - skupiny

Skupiny – účel a spolku

 • za účelem usnadnění naplňování cílů své činnosti spolku může založit organizační jednotky – skupiny.
 • jsou zřizovány usnesením představenstva spolku.
 • jsou zřizovány podle územního principu nebo předmětu činnosti nebo obojího.
 • mají předmět činnosti shodný s činností spolku.
 • skupinu řídí jeden člen – vedoucí - pověřen představenstvem.
 • s příjmy a výdaji hospodaří samostatně.
 • je možné zrušit usnesením představenstva nebo rozhodnutím valné hromady.
 • mají jméno shodné se jménem spolku, s dodatkem specifikujícím organizační jednotku.
 • veškeré příjmy skupiny prochází evidenčně hlavní pokladnou sdružení – tím je vedena přesná evidence veškerého majetku spolku.

Článek 8. - hospodaření

Hospodaření a majetek

I.          Příjmy spolku

Příjmy spolku jsou tvořeny:

 • členské příspěvky
 • dary, subvence nebo dědictví
 • dotace a granty ze státního rozpočtu, od obcí a orgánů státní správy a samosprávy podle pravidel těmito        orgány stanovenými, dále pak dotace a granty z evropských fondů a nadací. Příjmem také mohou být dary od jiných organizací.

II.        Nakládání s majetkem   

Se svým majetkem nakládá spolek výhradně k naplňování svých cílů.

 

III.       Systém hospodaření

Systém hospodaření spolku bude přesně upravovat závazná směrnice.

Článek 9. - zánik

 

I. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady.

II. Vypořádání majetku provede představenstvo způsobem podle usnesení valné hromady.

Článek 10. - závěrečné ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení.